خلال سیب زمینی نیم سرخ منجمد

خلال سیب زمینی نیم سرخ منجمد ۷در۷